Comhchomhairle Réamh-Dhréachta

Faoi

Cliceáil anseo chun féachaint ar an bhfíseán i mBéarla.
Cliceáil anseo chun féachaint ar an bhfíseán le teanga chomharthaíochta.

Le haghaidh Foilseachán agus Páipéar Comhairliúcháin cliceáil anseo.

FOILSEACHÁIN

Foilsíodh roinnt cáipéisí chun aird a tharraingt ar na saincheisteanna agus na roghanna atá ós ar gcomhair agus todhchaí na hÉireann ar feadh na chéad 20 bliana eile á pleanáil.

Béarla

Issues and Choices

February 2017

2.2 MB

 

DOWNLOAD

Issues and Choices Paper
Executive Summary

February 2017

966 KB

DOWNLOAD

Shaping Ireland towards 2040
Short Summary

February 2017

827 KB

DOWNLOAD

Press Release

February 2017

180 KB

 

DOWNLOAD

Strategic Environmental Assessment (SEA) Scoping Report

February 2017

999 KB

DOWNLOAD

Consultation Review

September 2017

2.3 MB

DOWNLOAD

Gaeilge

Saincheisteanna agus Roghanna

Feabhra 2017

2.2 MB

DOWNLOAD

Saincheisteanna agus Roghanna
Achoimre Feidhmiúcháin

Feabhra 2017

447 KB

DOWNLOAD

Éire a mhúnlú i dtreo 2040

Feabhra 2017

139 KB

 

DOWNLOAD


Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)

Is é ata Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta ná próiseas chun measúnacht a dhéanamh, chomh luath agus is féidir, na torthaí comhshaoil a bhaineann le tionscnaimh phlean/chláir a chur i bhfeidhm arna n-ullmhú ag údaráis ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó a ullmhaítear ag údarás le glacadh trí bhealaí reachtaíochta. Is é an cuspóir ná déanamh cinnte go ndéantar measúnú ar thorthaí comhshaoil na bpleananna agus na gclár le linn a n-ullmhaithe agus sula nglactar iad. Freisin tugann an próiseas MST deis do pháirtithe leasmhara trácht a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil an phlean nó an chláir bheartaithe agus bheith coimeádta ar an eolas le linn an phróiseas cinnteoireachta.
Rinneadh an Treoir Eorpach (2001/42/CE) ar Mheasúnú Éifeachtaí Pleananna agus Clár Áirithe ar an gComhshaol (an Treoir MST), a thrashuí sa reachtaíocht náisiúnta in Éirinn ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach ar Mheasúnú Comhshaoil ar Phleananna agus Chláir Áirithe) 2004 (I.R. 435/2004) agus, na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2004 (I.R. 436/2004), mar atá leasaithe.

Faoi Airteagal 3 den Treoir, ní mór measúnacht chomhshaoil a dhéanamh le aghaidh gach plean agus cláir, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le húsáid agus pleanáil talún. Thug an Roinn faoi Scagadh Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta i 2016 agus socraíodh go mbeadh MST ar an NPF ag teastáil (féach ar Alt 3.1.1 le haghaidh tuilleadh eolais faoin bpróiseas scagtha). Don chéad chéim eile sa phróiseas MST is gá sainiú a dhéanamh ar raon feidhme agus ar leibhéal sonraí na faisnéise atá le cuimsiú sa Tuarascáil Chomhshaoil. Ullmhaíodh tuarascáil chun raon feidhme a mheas agus is féidir féachaint uirthi anseo (nasc leis an tuarascáil raon feidhme).


Foilseacháin Eile

Tuarascáil ar Chomhchomhairle le Páirtithe Leasmhara

3 MB

 

DOWNLOAD

Tuarascáil Raon Feidhme ag Saineolaithe

297 KB

 

DOWNLOAD

Le haghaidh eolais faoi chomórtas na scoileanna cliceáil anseo.

Léarscáiliú Spásúil

I gcomhpháirt leis an Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-Éireann atá bunaithe in Ollscoil Mhá Nuad, tá úsáid á baint ag an Roinn as léarscáiliú agus anailís spásúil mar chuid den bhonn fianaise a bheidh mar bhonn eolais don Chreat Náisiúnta Pleanála.
Mar chuid den obair sin, tá Breathnóir Léarscáile don Chreat Náisiúnta Pleanála á chomhordú áit a mbeidh an fhaisnéis léarscáilithe go léir a bhaineann leis an tionscadal inrochtana agus go mbeifear in ann breathnú uirthi.

Is féidir rochtain a fháil ar an mbreathnóir sin anseo.

Information Leaflet
February 2017
(Click to enlarge)


AIGHNEACHTAÍ

Is féidir féachaint ar gach aighneachta arna bhfáil mar chuid den Chomhchomhairle anseo