Deiseanna um Réigiúin agus Chontaetha na hÉireann: Scenarios and Implications an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) Sraith Taighde Uimh.70

Prospects-for-Irish-Regions-and-Counties-cover

Sa taighde ón ESRI, a foilsíodh inniu, cuirtear ar fáil réamh-mheastacháin do réigiúin agus contaetha na hÉireann go dtí an bhliain 2040, fiosraítear cad a bheidh i ndán má leantar leis na patrúin phleanála spásúla reatha (ar a dtugtar an cur chuige Gnó Mar is Gnách), agus cad a tharlóidh faoi raon eile cásanna. Faoi na cásanna eile, rinneadh machnamh ar dháileadh réigiúnach leathan an daonra, post agus fás fostaíochta. Baineadh úsáid as an taighde agus an samhaltú, a rinne an ESRI mar chuid den tionscadal taighde seo, chun bonn eolais a chur faoi straitéis fáis an Chreata Pleanála Náisiúnta. Úsáideadh an cur chuige Gnó Mar is Gnách mar bhonnlíne ónar forbraíodh cásanna eile na todhchaí. Rinneadh staidéar ar an gcás is fearr uaidh sin, agus cuireadh i bhfeidhm sa Chreat Pleanála Náisiúnta é.